Historie

 Před 130 lety se zrodila ušlechtilá myšlenka našich předků, založit v bývalém Zámku Žďáře hasičský sbor. Využijme této příležitosti k tomu abychom se poklonili práci, obětavosti a nadšení lidí, kteří pomáhali a pomáhají druhým.
Podnět k založení byl dán usnesením obecní rady z 25. července 1886. Členy se stalo 39 občanů ze Zámku Žďáru. Prvním starostou byl zvolen lesmistr Havránek a náčelníkem c.k. vládní rada dr. Veselský.

 

První zásah u požáru je datován z 22. 5. 1888 v Počítkách.

 Dne 6. června 1893 se sbor účastní hašení velkého požáru parostrojního mlýna Oskara Hellera v Zámku Žďáře.
     V roce 1907 byly hasičskému sboru přiděleny místnosti – tehdy kolny – v místě, kde se nachází hasičská zbrojnice dosud. V témže roce se konal první hasičský ples u PALLŮ a v roce příštím v Táferně.

     Pochmurné události dalšího desetiletí se výrazně odrazily i v činnosti sboru. Dne 29. března 1914 se schází poslední valná hromada před 1. světovou válkou.


 

 

 

Nový život v samostatném Československu přináší i nové prvky do života sboru.
     V roce 1922 je ustanovena samaritánská stráž. Každou neděli jsou konána cvičení našich členů. V roce 1926 sbor oslavil 40. výročí založení. I v tomto období zasahoval sbor u celé řady požárů. V roce 1925 u požáru továrny J. Rouska. Dne 5. 6. 1930 vyhořelo 6 domků v Zámku Žďáře, tzv. Drubežárna. V roce 1924 byl sbor vyhodnocen jako nejlepší v tehdejším okrese Nové Město.

     V roce 1932 se konal okrskový sjezd v Zámku Žďáře. Na tomto sjezdu se rovněž představili výrobci motorových stříkaček. Byla prováděna doprava vody na Zelenou horu. Předvedená ukázka rozhodla o splnění dávného snu členů – zakoupení motorové stříkačky. Bylo rozhodnuto zakoupit stroj od Firmy Josef Vystrčil a syn Telč.
     Počátek čtyřicátých let je poznamenán fašistickou okupací naší vlasti. V únoru 1942 se schází poslední valná hromada. Činnost sboru je zaměřena v tomto období pouze na žňové hlídky a technická cvičení.
     Ustupujícími německými vojsky byla 6. 5. 1945 zapálena pila v Zámku Žďáře, zásahu se účastní i náš sbor. S nově získanou svobodou se začíná záhy probouzet i činnost SDH. V prosinci 1945 se schází první výborová schůze po osvobození. V roce 1946 sbor zakoupil požární a samaritánský vůz DODGE z akce „Unra“. Bylo započato s prováděním preventivních prohlídek; jsou organizovány hasičské plesy; vysokou úroveň měla několikrát opakovaná „Benátská noc“ s ohňostrojem na Konventském rybníku.

1953 - 1970   

 Nejvýznamnější akcí šedesátých let je přestavba požární zbrojnice. Jsou  vybudovány 2 garáže, spolková místnost, místnost pro služby, sklad PHM a naturální byt. V roce 1953 byl našemu sboru přidělen požární vůz PRAGA RN a stříkačka DS 16.

     Na vysokou úroveň se dostává práce s mládeží. Zájmový kroužek tehdejších mladých požárníků vítězí v létech v okresních soutěžích.

     Na vysokou úroveň se dostává práce s mládeží. Zájmový kroužek tehdejších mladých požárníků vítězí v létech 1955 až 1958 v okresních soutěžích.

     V roce 1961 se konají oslavy 75. výročí založení SDH. Jejich obsahem je slavnostní schůze v místní sokolovně a velké námětové cvičení.

     V roce 1970 dostává sbor stroj PPS 12. Družstvo mužů v roce 1970 vítězí v okresním kole.
     V roce 1967 dochází k velkému požáru bramborárny ve Žďáře n. S. 2, při kterém zahynul pracovník tohoto závodu a členové našeho sboru br. Adolf Marčík, Josef Nedělka a Robert Holubec utrpěli zranění. Podmínkou dobrých zásahů jsou námětová cvičení. V roce 1965 bylo připraveno námětové cvičení na Starý dvůr ve Žďáře n. S. 2; v roce 1970 námětové cvičení na n. p. TOKOZ, kterého se zúčastnilo 13 sborů se 127 členy.

     

 

1972 - 1976

Rok 1972 znamená další zvýšení akceschopnosti našeho sboru. V měsíci březnu byla převzata od Veřejného požárního útvaru Praha automobilová cisterna ŠKODA 706 RTH – CAS 16.

     Dobře technicky vybavený a vycvičený sbor se postupně stává nejbližším spolupracovníkem profesionálního VPÚ okresu, se kterým je volán k mnoha požárům. V roce 1972 k 11 požárům, v roce 1973 je volán ke 13 požárům.

     V roce 1976 vítězí soutěžní družstvo mužů ve všech kolech soutěže a v národním kole, které se koná v Plzni obsadilo 2. místo v tehdejší ČSR. V roce 1978 zasahuje sbor u požáru v nedalekém Najdeku, který měl tragické následky – při výbuchu mlýna ne dřevitou moučku zahynuli 4 pracovníci tohoto provozu.

    V roce 1974 je prováděna generální oprava hasičské zbrojnice.
Za aktivní činnost obdržel SDH řadu vyznamenání a ocenění. V roce 1971 mu byl udělen čestný odznak “ Za zásluhy“ a v roce 1976 medaile „Za mimořádné zásluhy“ jako prvnímu hasičskému sboru v bývalé ČSSR.

1980 - 1985

    Na Štědrý den roku 1981 dostává náš sbor nové dopravní hasičské vozidlo Avia 30. K výrazné změně došlo v práci s mládeží.      V roce 1980 byl ustanoven PO MP vedený Janem Dřínkem a Ilonou Fialovou.

    V roce 1984 se dostavuje první větší úspěch. Po vítězství v okresním kole následuje vítězství v krajském kole a postup do celostátního kola ve Svitu ve Vysokých Tatrách. Zde obsazuje naše družstvo 2. místo v ČSR a 4. místo v ČSSR. Přípravu vedl Jan Dřínek. 

    V měsíci srpnu 1985 dosahuje tento tým největšího úspěchu v historii našeho SDH – na území bývalé NDR vítězí v mezinárodní soutěži východních zemí před družstvy NDR a SSSR.
     V tomto roce je velitel SDH Karel Herold st. vyznamenán nejvyšším hasičským vyznamenáním – „Titulem Zasloužilý hasič“.

 

1986 - 1989      

  Rok 1986 bude navždy zapsán v historii našeho SDH doslova „zlatým písmem“. Na slavnostní schůzi ke 100 letému trvání sboru bylo sboru předáno nejvyšší vyznamenání „Čestný prapor ústředí SPO ČSR“.

neděli 6. 7. byla na 1. nádvoří zámku instalována výstava historické hasičské techniky. Na parkovišti u mostu byla vystavena mobilní hasičská technika. Na Zelené hoře členové uctili památku zemřelých členů našeho sboru.
Období po oslavách 100. výročí založení se vyznačovalo velice aktivní a obětavou prací naprosté většiny členů. V prvé radě to bylo budování nových prostorů v hasičské zbrojnici; s nadšením byly zahájeny práce v podzimních měsících roku 1986.

     Nové zařízení bylo slavnostně otevřeno dne 14. 12. 1989. Na jeho vybudování odpracovali členové 12. 000 hodin. Zapomínáno nebylo ani na hlavní činnost SDH, tj. na prevenci, výcvik a represi. Jsou organizována námětová cvičení (1988) celo okrskové cvičení dálkové dopravy vody ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře za účasti 120 hasičů. Další významnou událostí byl návrat původních majitelů zámku – rodiny Kinských do Žďáru n.S. 2 (MVDr. Radoslav Kinský se krátce na to setkává se zámeckými hasiči, neboť jeho prababička – hraběnka Eleonora Kinská rozená Clam Gallasová – stála u zrodu tohoto SDH).

     Družstvo mladých hasičů v roce 1986 postupuje do celostátního finále hry PLAMEN, které se koná opět ve Svitu ve Vysokých Tatrách. Zde vítězí a stává se mistrem tehdejší ČSSR. Výrazného úspěchu dosáhlo v roce 1987 družstvo dorostenek našeho SDH. Dívky se staly v Hradci Králové mistryněmi České republiky.

     Nově vybudovaná klubovna se stala postupně místem domácích i zahraničních návštěv. V roce 1990 nás poctil svojí návštěvou pan Weisgeber – představitel vedení mládeže mezinárodní hasičské organizace CTIF; v září roku 1992navštívil náš SDH president CTIF pan Hárum z Dánska.

     V roce 1991 byla obnovena činnost Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. a náš sbor se stal také jedním z akcionářů. Prvním ředitelem oblastní pobočky ve Žďáru n.S. se v roce 1994 stává náš velitel Jan Dřínek, vedoucí obchodu se stal v roce 1997 Luboš Zeman – náměstek starosty SDH.

Rok 1996 – 110. let založení sboru

V roce 1996 jsme oslavili 110. výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi 24. srpna jsme převzali od ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska „Stuhu k čestnému praporu“ a bratři čestný velitel K. Herold a velitel J. Dřínek byli vyznamenáni „Řádem sv. Floriána“. Při příležitosti svátku sv. Floriána byl MVDr. Radoslav Kinský jmenován „Čestným členem sboru“.

V průběhu roku začalo jednání Městského úřadu s výrobci požární techniky o možnosti zakoupení nového hasičského speciálu. V říjnu 1998 byla firmou Ziegler ze SRN předána první část dodávky nového hasičského speciálu – přenosná stříkačka PS 8/8.

Dále se splnil sen mnoha předchozích generací – firma Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí nám zhotovila na zakázku novou zástavu SDH „Čestný prapor sboru„.

Rok 1999

Rok 1999 bude nesmazatelně zapsán do historie našeho sboru. Při příležitosti svátku sv. Floriána (8. 5. 1999) byl zástupci města a ředitelem firmy Ziegler p. Pohlerem předán do užívání nový hasičský speciál CAS 16 na podvozku Mercedes Benz a současně s ním byl veřejnosti představen i perfektně restaurovaný hasičský veterán PRAGA z roku 1941.

      

 

 

2000 - 2002

V roce 2000 jsme se stali patrony 3. plesu hasičů ČR (Dům kultury Žďár n.S.), ve dnech 1. a 2. července se konal v našem městě II. řádný sjezd SH ČMS, na kterém byla našemu sboru předána již druhá „Stuha k čestnému praporu“. Velitel našeho sboru Jan Dřínek byl delegáty sjezdu zvolen náměstkem starosty SH ČMS. Delegátem sjezdu byl i čestný velitel sboru Karel Herold.

Velkým zážitkem byl pro všechny zúčastněné zájezd na světový veletrh hasičské techniky – INTERSCHULTZ v Augsburku v SRN. V tomto roce opět proběhla rekonstrukce v hasičské zbrojnici za 200 tisíc Kč (rozšíření kapacity sálu na 100 osob) a rozšíření kapacity šaten pro ZJ. Tato je nově vybavena 30 ks mobilními telefony.

Br. Adolf Marčík a br. Zdeněk Dočekal byli za celoživotní příkladnou práci vyznamenáni „Řádem sv. Floriána„.

     Sbor navštívil předseda Senátu Petr PITHART v souvislosti se setkáním VIP klientů HVP,a.s. na zámku rodiny Kinských; Sdružení pro obnovu a zachování hasičských tradic pořizuje fotodokumentaci o hasičském speciálu Praga z roku 1941 a ručním čtyřkolovém hydrofonu z roku 1887 pro 1.díl knihy „Historické stříkačky“.

V květnu 2001 obdržel velitel SDH Jan Dřínek „Čestnou medaili HZS ČR“,

     V listopadu náš sbor navštívil ministr obrany ČR Jaroslav TVRDÍK a generální ředitel HZS ČR, náměstek ministra vnitra ČR genmjr. Ing. Miroslav ŠTĚPÁN.
V rámci 1.ročníku memoriálu Luboše Henzela v ledním hokeji hasičských profesionálů nás v březnu 2002 navštívili hasiči z Kanady, provincie Quebeck, města Seint Jeróme. V tomto roce se účastníme týdenních oslav 750 let založení cisterciáckého kláštera; jsme pořadateli hasičského dne, jehož vyvrcholením je vodní fontána s ohňostrojem, které se účastnilo kolem 6.000 občanů; hasiči se zde setkali i s premiérem ČR Vladimírem Špidlou, který veřejně vyslovil podporu kandidatury Jana Dřínka do senátních voleb.
Závěrečného předvolebního mítinku se účastní i ministr vnitra ČR Stanislav Gross. Ve volbách do Senátu Jan Dřínek jako nezávislý kandidát za hasiče postoupil z 5 kandidátů do 2.kola, kde získal 15.407 hlasů a je poražen Josefem Novotným, starostou města Bystřice n.P.
V tomto roce nás navštívilo 60 účastníků 10.setkání Sdružení hasičských historiků zemí CTIF v čele s generálním sekretářem Dr.Zelmayerem; bratr Adolf Marčík obdržel titul „Zasloužilý hasič“.

2003 - 2004

V roce 2003 byla provedena u společnosti THT Polička v ceně 1,5 mil Kč generální oprava nástavby AVIE, z vlastních prostředků SDH a darů sponzorů jsme uhradili 250 tisíc Kč.

     Dne 1.12.2003 nás zastihla smutná událost – ve věku 59 let umírá po krátké nemoci významná osobnost českého hasičstva, našeho města – republikový náměstek starosty a velitel SDH Jan Dřínek. Posledního rozloučení se účastnilo kolem 1.400 hasičů z řady míst ČR.

Dnem 1.1.2004 je naše JSDH obce zařazena do II.kategorie v režimu, členové zásahové jednotky zajišťují trvalou dosažitelnost v týdenní turnusech, doba výjezdu techniky se zkrátila do 5 min od vyhlášení poplachu.

Sbor navštěvuje v rámci návštěvy památky Unesco na Zelené hoře ministr kultury ČR Pavel Dostál. Na místo ředitele oblastní pobočky HVP,a.s. je jmenován Luboš Zeman.

Čestný velitel Karel Herold obdržel na hradě Bouzov v předvečer státního svátku medaili HZS ČR „Za zásluhy a bezpečnost“.

     Sbor se účastní republikových oslav 140.výročí dobrovolného hasičstva v Litoměřicích, na historický prapor SDH připnul ministr vnitra ČR Stanislav Gross „Pamětní stuhu„. V tomto roce natáčí Česká televize s našimi členy propagační pořad „Muži mezi ohněm a vodou“.

     V měsíci říjnu je udělen titul Zasloužilý hasič In memoriam Janu Dřínkovi; na jeho počest je pořádán 1.ročník Memoriálu v požárním útoku v rámci Žďárské hasičské ligy.

2005 - 2006

Shromáždění delegátů SDH okresu Žďár v r. 2005 zvolilo do čela SH ČMS okresu náměstka starosty SDH L. Zemana.

Delegátem III. řádného sjezdu SH ČMS konaného 2. až 3. července v Klatovech byl náměstek starosty SDH br. Luboš Zeman, hostem sjezdu byl čestný velitel br. K. Herold.

Zásahová jednotka rozšířila vozový park o protichemický přívěs, který vznikl přestavbou přívěsu z PPS 12, jehož součástí je i motorový člun pro případ povodní.

V programu zářijového zájezdu členů do Prahy byla i prohlídka SAZKA ARENY včetně technického zařízení a návštěva centrální požární stanice HZS Metro Praha.

    V měsíci dubnu připravil SDH velké prověřovací cvičení na památku UNESCO, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Hasičkou zbrojnici v tomto roce navštívil ministr pro místní rozvoj ČR Radko  Martínek a delegace hasičů z města Krziwyň z Polska.

Sbor v roce 2005 zřídil vlastní webové stránky na adrese www.sdhzdar2.unas.cz. Od roku 2006 byly přemístěny webové stránky na doménu www.sdhzdar2.eu.

Rok 2006 – 120. let založení sboru

Rok 2006 je rokem 120. výročí založení SDH. Součástí oslav, které probíhaly v průběhu celého roku bylo uctění památky zemřelých členů na městských hřbitovech, velké námětové cvičení na starou radnici města, pořádání okrskové soutěže požárních družstev, veřejná oslava v rámci “ Slavnosti jeřabin “ města s ukázkami činnosti s historickou i současnou technikou.

Vyvrcholením byla slavnostní schůze v prostorech zámku rodiny Kinských, na které byl našemu SDH udělen “ Řád sv. Floriána „, kterým byl za příkladnou práci vyznamenán i br. Jiří Švarc. Titulem “ Zasloužilý hasič “ byla při příležitosti významného životního jubilea vyznamenána, dlouholetá jednatelka a kronikářka sboru sestra Věra Heroldová.

V měsíci srpnu jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže ručních stříkaček s koňským spřežením v polském městě Krziwyňi.

JPO 2 se podílela celkem na třiceti osmi akcích – hašení požárů, technologických pomocí, nehodách a požárních asistencí.

2007 - 2008

V roce 2007 jsme uspořádali zájezd na čtvrtý celorepublikový sraz hasičstva v výstavou historické techniky v Litoměřicích, kde jsme představili náš veterán Praga z r. 1941.

Na prvním ročníku přehlídky požárních automobilů PYROCAR v Přibyslavi jsme byli zastoupeni vozidly Mercedes CAS 16, AVIÍ – A31 a nově renovovaným velitelským vozidlem LAND ROVER Defender 90 a podíleli jsme se také na zajišťování občerstvení návštěvníků.

Za celoživotní práci zejména na úseku práce s mládeží byl titulem “ Zasloužilý hasič “ vyznamenán br. Zdeněk Dočekal.

Sbor byl také organizátorem a pořadatelem setkání nositelů titulu “ Zasloužilý hasič “ kraje Vysočina.

V průběhu roku byla dokončena renovace stříkačky DS 12 – Stratílek z r. 1937.

JPO 2 bylo zařazeno 34 členů, kteří se zúčastnili třiceti tří akcí včetně dvou náročných námětových cvičení – chemické havárie (únik čpavku) a řešení rozsáhlého požáru okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě za řízení ÚO HZS kraje Vysočina ve Žďáře n./Sáz.

o 23 letech došlo ke změně kronikáře SDH; Věra Heroldová předala svojí funkci ze zdravotních důvodů Zdeňku Dočekalovi, který spolupracuje na úseku historie s Karlem Klímou a Jiřím Švarcem st.

    Tento rok v naší historii byl vyjímečný – po předchozích jednáních, která probíhala od roku 2007 přichází pro zásahovou jednotku 26.8. nový speciál CAS 15 na podvozku Mercedes Benz – Atego, které zakoupilo město Ždár n.S. díky rozhodnutí městského zastupitelstva za podpory státní dotace 2 mil Kč; celková cena vozu byla 5,2 mil. Kč bez DPH.

Slavnostní předání klíčů se odehrálo na I. nádvoří zámku dne 11.10. osobně ředitelem německé firmy ZIEGLER panem Gerd Pohlerem za účasti rady významných hostů i zástupců okolních sboru. Vozidlo městského typu bylo vyrobeno na zakázku s ohledem na nízký průjezd do garáží i průjezdnost do areálu zámku; garážové stání nového vozidla bylo zároveň svépomoci zrekonstruováno a položena zde byla nová dlažba.

Tato radostná událost je však následující den 11.10. poznamenána smutnou událostí – ve věku 70 let umírá náš domácí pán, čestný člen zámeckého sboru a nositel Řádu sv. Floriána Radoslav hrabě Kinský z Wychnic a Tetova, čestný a devoční rytíř Svrchovaného Maltézského řádu, emeritní velkopřevor Čestného řádu sv. Lazara Jeruzalémského, plk. v. v. Armády ČR. Dobrovolní hasiči měli tu čest stát čestnou stráž u katafalku s ostatky zemřelého v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie dne 14.10. u příležitosti rozloučení s veřejností; čestnou stráž vytvořili hasiči i při pohřbu, který se konal v témže kostele dne 25.10. za účasti rady domácích i zahraničních zástupců šlechtických rodů, představitelé kulturního, veřejného i politického života. Následující den po církevních obřadech královéhradeckého biskupa Duky uložili naši členové rakev, již za účasti pouze rodiny, do hrobky v Mlékosrbech u Chlumce nad Cidlinou.

 

Opět se naši členové v historických uniformách podíleli v DK ve Žďáru n.S. na organizaci republikového plesu Folklórního sdružení ČR. U příležitosti 35. výročí vzniku celostátní hry PLAMEN pro MH se na okresním shromáždění dostalo poděkování 40 funkcionářům mezi nimiž „Pamětní medaili“ obdrželi z našeho sboru Zdeněk DočekalOldřich UhlířLuboš ZemanKarel Tomek, Tomáš Entlicher a Hana Vokounová. Ocenění za hrdinský čin – záchranu života při zahraniční dovolené v Tunisku – převzal z rukou hejtmana kraje MUDr. Jiřího Běhounka „Záslužnou medaili II. stupně“ IZS kraje Vysočina náš člen pprap. Luboš Zeman.

V tomto roce jsme byli aktivními účastníky 2. setkání řidičů, strojníků a jejich posádek „PYROCAR 2008“ na letišti v Přibyslavi; na výstavní ploše jsme představili zásahové vozidlo Land RoverCAS 16 Mercedes a ve stánku německé firmy Ziegler náš nový CAS 15 Mercedes Atego.

 

Náš dorost získal v okresním kole ročník 2007/2008 pěkné 2. místo. Muži na okrskové soutěži v Obyčtově vyhráli jak v kategorii nad 35 let, tak i mezi veterány. Malého jubilea jsme si připomněli při pořádání 5. ročníku soutěže v požárním útoku „Memoriál Jana Dřínka“; celkem se zúčastnilo 16 družstev, mužskou kategorii vyhrál SDH Nyklovice, mezi ženami opět zvítězila děvčata z Hamrů n.S. V doprovodném programu se představili hasičky ze Svratouchu, které předvedli scénické divadelní představení dle předlohy „Slunce, seno ..“

Na základě požadavků Hospodářství rodiny Kinských provedli naši členové demontáž železného mola na rybníku dívka; rozsah prací byl vzhledem k obtížné dostupnosti náročný a neobešel se bez zapůjčeného nezbytného technického vybavení pro řezání železa; akce však byla s ohledem na odvoz železa do sběrných surovin finančně zajímavá.

Z důvodu vetší bezpečnosti hasičské zbrojnice bylo instalováno elektronické zabezpečení budovy s napojením na pult Městské policie.

Členská základna měla ke konci roku 105 členů, z toho 24 žen; mladých hasičů bylo zapojeno 21. Zásahová jednotka měla ve 4 výjezdových družstev 28 členů; za rok 2008 bylo 44 výjezdů a 4 námětová cvičení (ropné látky na řece Sázavě, evakuace 4. ZŠ, firma VAMAFIL a kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře).

2009 - 2010

V roce 2009 se uskutečnila na kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře oprava hlavice věže; po dohodě s vedením města a památkáři byla do útrob hlavice vložena mimo jiné i brožura vydaná ke 110. výročí založení sboru, jmenný seznam členů, soupis hasičské techniky a další materiály o životě dobrovolného zámeckého sboru.

srpnu oslavil v plné síle úctyhodné 90. narozeniny čestný velitel sboru Karel Herold; veřejné oslavy na 1. nádvoří zámku se zúčastnilo na 250 gratulantů ze 42 sboru, včetně hostů a rodinných příslušníků. V polní kuchyni vařili guláš hasiči ze Škrdlovic. Současně si manželé Věra a Karel Heroldovi 29.ledna připomněli 60.výročí manželství – diamantovou svatbu.

V rámci mezinárodního projektu spolupráce mezi hasiči Lucemburska, Saska a profesionálů z Pražského hradu navštívili účastníci projektu pod vedením koordinátory Zdislavy Tesařové naši hasičskou zbrojnici; u zrodu mezinárodní výměny zkušeností byl i MVDr. Radoslav Kinský a účastníky mohou být v budoucnu i naši členové ze zásahové jednotky. Za Lucembursko byl přítomen velvyslanec v ČR p. Paltz, rodinu Kinských syn Constantin.

červnu jsme se stali patrony historické jízdy, která na trase Přibyslav – Ostrava se zastávkou na náměstí ve Žďáru n.S. propagovala 14. mezinárodní soutěž profesionálních a dobrovolných hasičů zemí CTIF a 17. mezinárodní setkání mládeže konané v Ostravě; v doprovodném programu jehož se zúčastnil i starosta SH ČMS Karel Richter a jeho náměstci Lubomír Janeba a Václav Liška se představili naši mladí hasiči a zásahová technika sboru. Na tuto výjimečnou událost odjeli v roli diváků i někteří naši členové.

Dne 11.8. jsme se stali hostiteli pracovní návštěvy politiků, kteří v kraji Vysočina se seznamovali s akceschopností Integrovaného záchranného systému jehož jsme součástí. Besedovali jsme tak v našem společenském sále s předsedou ČSSD a bývalým premiérem Jiřím Paroubkem, přítomna byla senátorka Dagmar Zvěřinová, poslanci František Bublan, Karel Černý, prof. Jičínský, Petr Zgarba, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, jeho náměstek Libor Joukl a člen krajské rady Petr Krčál. Na závěr besedy byl našemu sboru předán předsedou ČSSD dar – nový televizní přijímač.

V rámci mezinárodní spolupráce hasičů ČR a Dolního Rakouska jsme se zúčastnili v Jihlavě s vozidlem Praga z roku 1941 části historické jízdy veteránů – FIRE TROPHY 2009. Jízda u příležitosti 20.výročí pádu železné opony propagovala dolnorakouskou výstavu „Česko-Rakousko-Rozděleni-Odloučeni-Spojeni“.

Vítězi letošního 6.ročníku memoriálu Jana Dřínka se stali muži z Nyklovic a ženy z Nového Veselí. V rámci pracovního setkání vedení SH ČMS a DPO Slovenské republiky v Přibyslavi navštívili 5.11. všichni přední funkcionáři dobrovolných hasičů obou zemí (starostové Karel Richter, Jozef Minárik a jejich náměstci) naši hasičskou zbrojnici.

Členská základna měla ke konci roku 116 členů. Naše řady 23.3. opustil po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 65 roků jeden z bývalých velmi aktivních členů Bohumil Jílek. Zásahová jednotka měla 33 členů; za rok 2009 byla u 56 zásahů z toho se jednalo v 21 případech o požár a třikrát o námětové cvičení. Významnou změnou pro zásahovou jednotku bylo do vybavení vozidla CAS vyprošťovací technikou a tak v tomto roce po absolvování odborného školení již naši členové zasahovali u 15 dopravních nehod.

V roce 2010 se konaly volby do všech organizačních stupňů SH ČMS. Kuriózní situace nastala při lednové výroční valné hromadě 8.1., která měla být také volební; 4 minuty před zahájením jednání byl vyhlášen JPO poplach s výjezdem na velký požár rekreačního střediska v Hlinném; valná hromada sice proběhla bez 20 členů zásahové jednotky, volby nového výboru se konaly o 14 dnů později. Do čela sboru byl do roku 2015 zvolen opět František Sládek, zvolen byl nový velitel JPO Vlastimil Zeman a nově do výboru David Partl a Jan Škarka; novým předsedou KRK byl zvolen Karel Tomek. Na okrskové VVH byli do výboru zvoleni Václav Ležák a Tomáš Entlicher.

Organizačně jsme se podíleli v DK ve Žďáru, kde 21.3. volili delegáti z 257 SDH vedení OSH; do funkce starosty byl opětovně zvolen náš náměstek starosty Luboš Zeman. Volby se konaly také do obecních zastupitelstev a PS Parlamentů ČR, voliči zdejšího obvodu hlasovali v hasičské zbrojnici. Do funkce starostky města byla zvolena senátorka Dagmar Zvěřinová, 1.místostarostou, který má ve správě hasiče byl zvolen Jaromír Brychta; naše město má nově i 2.místostarostu Ladislava Bártu; do městské rady zasedl náš člen Karel Herold ml.

Poprvé jsme se přihlásili do krajského kola souteže „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky SDH; určitě porotu zaujaly a obsadily jsme 2.místo. Další odborné vzdělávání absolvovali formou University 3.věku při VŠ bánské v Ostravě Vlastimil Zeman a Oldřich Uhlíř a ve vysokoškolské aule převzali diplomy o studiu.

Opět jsme v historických uniformách nechyběli na již 12. národním krojovaném plese Folklorního sdružení ČR, který se konal 13.2. tentokrát v Praze v TOP hotelu Praha. Stali jsme se středem pozornosti foto objektivu zejména zahraničních delegací – Číny, Vietnamu, Korey, Japonska; setkali jsme se tu i s ministryní kultury Ruska, ale i špičkami české politické scény.

Nechyběli jsme ani u významné události na zámku rodiny Kinských; nejvyšší  představitel dobrovolného hasičstva Lucemburska předal Tamaře Kinské nejvyšší Lucemburské vyznamenání pro Radoslava Kinského in memoriam; slavnosti se mezi hosty účastnili opět zástupci projektu mezinárodní spolupráce v čele se Zdislavou Tesařovou a hasiči z Pražského hradu. Všichni si pak prohlédli i naší hasičskou zbrojnici.

 

     V červnu jsme se zúčastnili jak s historickou technikou tak i sborovým praporem 5. celostátních hasičských slavností v Litoměřicích, které pořádalo Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic; přivezli jsme si domů jak Pamětní stuhu k praporu, tak i pamětní medaili. Ještě před tím prošla rozsáhlou generální opravou naše koňka, která je tak plně funkční. Historii sboru jsme propagovali i v Polsku s ruční čtyrkolovou stříkačkou na 10. národním mistrovství Polska a 7.mistrovství Evropy koňských stříkaček v Cichowu. Soutěžní družstvo v historických uniformách přijeli povzbudit naši členové autobusovým zájezdem, hostiteli se nám stal dechový soubor města Krziwyn v čele s bývalým starostou města Pawlem Buksalevicem.

Ve dvou etapách jsme provedli opravu vjezdu do garáží, zbudováno bylo garážové stání pod přístřeškem a garážové stání na „štípačce“.

Vítězem 7.ročníku memoriálu Jana Dřínka se stali muži z Újezdu, ženy pak z Hamrů n. S. Významné životní jubileum oslavila 28.7. hraběnka Tamara Kinská a s osobní gratulací přišli i zástupci našeho sboru. Kulaté 70.narozeniny oslavil v naší hasičské zbrojnici Václav Musil – velký příznivec a sponzor sboru. Po delší odmlce jsme se vydali na podzimní hasičský zájezd – cílem byla Praha; navštívili jsme kolegy hasiče na Pražském hradu a prohlédli si zázemí, které je běžným návštěvníkům ukryto; nechyběl ani výstup na věž chrámu sv.Víta s vyhlídkou na pražská panorama. Večer jsme v divadle Hybernia shlédli vynikající muzikál Baron Prášil.

Členská základna měla ke konci roku 121 členů, z toho 16 mladých hasičů a 8 členů dorostu. Naše řady 19.5. opustila po dlouhé těžké nemoci ve věku 84 roku bývalá jednatelka a kronikářka sboru, nositelka titulu Zasloužilý hasič, Věra Heroldová. Zásahová jednotka měla 33 členů; za rok 2009 byla u 56 zásahů z toho se jednalo v 21 případech o požár a třikrát o námětové cvičení. Pod vedením profesionálních hasičů z ÚO probíhalo v průběhu roku odborné školení s výcvikem pro zásahy u dopravních nehod, nově se vycvičila JPO i odbornosti lezec. Byl proveden prodej velitelského terénního vozidla Land Rover a díky veliteli jednotky V. Zemanovi byl zakoupen v Německu starší vůz Mercedes Benz 100, který byl po úpravách (včetně červeného laku) zařazen jako hasičský dopravní automobil.

Rok 2011 – 125. let od založení sboru

 Tento rok byl ve znamení oslav 125. výročí založení našeho sboru a v jeho průběhu jsme uspořádali řadu zajímavých akcí – v Regionálním muzeu Města Žďáru n.S. na Tvrzi sezónní výstavu „125 let zámeckých hasičů“ (vystaveny historické dokumenty, výstroj, výzbroj, tabla s fotografiemi z naší činnosti); tato expozice neunikla pozornosti České televizi pořadem „Toulavá kamera“ na ČT 1 a výstava byla ukončena „Muzejní nocí“ s doprovodným programem pro veřejnost.

Pro občany města bylo společně s HZS ÚO Žďár n.S. uskutečněno námětové cvičení JPO na budovu historické radnice a ukázka vyprošťování osob na náměstí Republiky.

 V tomto roce jsme se stali pořadateli okrskové soutěže dospělých, přivítali jsme na I.nádvoří zámku konvoj historické jízdy Bílé Poličany – Přibyslav propagující největší výstavu hasičské techniky SDH „Pyrocar 2011“ a zároveň 120 let od vzniku ZÚHJ království Českého.

V rámci tradiční kulturní akce města „Slavnosti jeřabin“ jsme uspořádali na náměstí Republiky poslechový koncert 40 –ti členného dechového souboru z Polska z města Krzywin. Hlavní oslavy proběhly o víkendu 9. – 11.9.; nejprve jsme na hřbitově na Zelené hoře, v urnovém háji, na hřbitově a v urnovém háji ve Žďáru n.S. 1 a na hřbitově v Olešné uctili na 50 hrobech malou kytičkou památku všech zemřelých významných funkcionářů sboru. Druhý den v Kongresovém sále hotelu Jehla se uskutečnila slavnostní valná hromada jíž se zúčastnili mezi řadou hostů i 2 profesionální hasiči z USA – divizní kapitán Jim Willson a kapitán Garry G.Basse; oba pobývali v Praze u příležitosti 10.výročí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku při němž zahynulo 343 amerických hasičů (hosty zprostředkovala koordinátorka pro mezinárodní spolupráci hasičů a příznivkyně našeho sboru Zdislava Tesařová z Prahy.

 

 V kulturním programu vystoupil „zpívající hasič“ Dan Moravský s programem Dalibor Janda – revival. Nedělní odpoledne patřilo na zámku oslavě pro veřejnost – zahrát přijela profesionální dechovka Stříbrňanka z Kunovic, připraven byl doprovodný program s ukázkami výcviku hasičů a křtila se i kniha „Zámek Žďár a Zelená hora na historických fotografiích“.

   V rámci oslav proběhla i soutěž pro dospělé – 8.ročník Memoriálu čestného starosty OSH Jana Dřínka. Za účasti 14 družstev žen a 18 týmu mužů zvítězily ženy z Ostrova nad Oslavou a muži z Ubušína. Tečkou za celoročními oslavami byl 6.ročník „Faraónského běhu“ do schodů na Zelené hoře; závodilo 80 účastníků ve 12 kategoriích a nejrychlejšího času opět dosáhl Marek Entlicher – 16,23 sec. čímž obhájil prvenství minulých ročníků.

     Mladí hasiči a dorost pokračovali v celoroční činnosti – počet dosáhl v tomto roce 29, z toho 15 mladší, 9 starší a 5 dorost. V okresním finále hry Plamen dosáhli mladší na 7.místo, starší na 12.místo a dorost vybojoval 3.místo v okresním finále. V podzimních okresních kolech za vytrvalého deště získali mladší mladí hasiči 15.místo, starší až 31. V průběhu roku navštívili mladí hasiči na Dolní Rožínce strašidelný zámek „Draxmour“, lanové centrum na Třech Studních, zapojili se sběrem odpadků kolem silnic do akce „Čistá Vysočina“, střelecké soutěže pořádané SDH Jámy a soutěže „srandamač“ pořádaný SDH Hamry n.S.

 Novým nositelem titulu „Zasloužilý hasič“ se stal 6.5. Jiří Švarc, který převzal toto vyznamenání na zámku v Přibyslavi u příležitosti 65.narozenin. Následně byla jeho celoživotní práce oceněna přijetím na radnici Města Žďáru n.S. za účasti zastupitelů.

Naši členové – Vlastimil ZemanKarel TomekVáclav LežákHana VokounováDavid Partl, Jan Škárka a Martin Čahák absolvovali Universitu 3.věku, kterou pro dobrovolné hasiče připravila VŠ Bánská katedra technického inženýrství Ostrava. Slavnostní vyřazení absolventů se konalo za účasti rektoru VŠB na zámku v Přibyslavi 3.5.

 

 Zaznamenali jsme také smutné události; i když nikdo z našich řádných členů v tomto roce nezemřel, zúčastnili jsme se posledního rozloučení s naším čestným členem JUDr.Miroslavem Řepiským a ředitelem HZS kraje Vysočina ÚO Žďár n. S. plk.Ing. Josefem Rybou, který byl také naším velkým příznivcem.

Zásahová jednotka měla v tomto roce 28 členů, nově 10 záchranářů získalo odborný certifikát „Záchranář – zdravotník“ a po celý rok se na vysoké odborné úrovni připravovala systematicky na případné zásahy. Celkem JPO vyjížděla k 62 událostem z toho 18 případů byl požár. Z rozpočtu města došlo k dalšímu posílení moderního vybavení zásahových vozidel – zakoupena byla motorová pila se speciálním řetězem „Dregon“, kalové čerpadlo na nízkou hladinu (do 1 mm), doplněno bylo vyprošťovací zařízení pro dopravní nehody o nové komponenty. Do provozu byl uveden repasovaný dopravní automobil Mercedes Benz 100. V druhé polovině roku byl pořízen převodem od Policie CR dopravní automobil VW Transporter a velitel JPO spolu s dalšími členy zahájili jeho repasi. Do užívání bude uveden v roce 2012.

 K 31.12.2011 měl náš sbor 127 členů, z toho 91 ,mužů a 36 žen; z toho počtu bylo 19 mladých hasičů ve věku 14 let, 9 členů dorostu do 18 let a 18 členů do 26 let; průměrný věk členské základny byl 38,13 roku. Ve výboru sboru došlo v závěru roku ke změnám. Na funkci hospodářky rezignovala Ludmila Zemanová a nahradila jí Hana Vokounová, novým jednatelem byl zvolen David Partl a z funkce vedoucího mládeže byl uvolněn Tomáš Entlicher a nahradil jej Marek Entlicher.

2012

Již jako tradičně byl začátek roku zahájen novoroční vycházkou s odborným výkladem našeho starosty po okolních památkách města Žďár.

 Jako předešlé roky se sbor přihlásil do soutěže „Zlatý Erb“ o nejlepší webové stránky SDH v Kraji Vysočina na které se z 22 přihlášených sborů umístil na prvním místě.

V měsíci dubnu se mladí hasiči zúčastnili akce „Čistá Vysočina“, kde sbírali odpad podél silnice kolem města. Měsíc květen byl jako obvykle ve znamení oslav svátku patrona všech hasičů sv. Floriána, u jehož příležitosti byl veřejnosti a představitelům města představen zrenovovaný dopravní automobil VW Transporter pro užívání nejen zásahové jednotky ale také pro MH na soutěže.

V tom měsíci to nebyla jediná akce, další významnou akcí byl den otevřených dveří u příležitosti otevřených zahrad rodiny Kinských. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si jak moderní techniku tak i historickou a také s odborným výkladem byli provedeni hasičskou zbrojnicí, měli možnost prohlédnout do sborových kronik. Přes tyto dva dny navštívilo zbrojnici přes 500 lidí.

V měsíc červnu se družstvo mužů do 35 let zúčastnilo okrskové soutěže v Ostrově n./O. kde obsadilo v této kategorii krásné 3. místo.

 Koncem tohoto měsíce navštívili naši zbrojnici hasiči z HZS DP Metro Praha, hasiči si nejdříve prohlédli Baziliku nanebevzetí panny Marie a poté techniku a exponáty našeho malého muzea.

V tomto roce se také sbor zúčastnil dvou soutěží s koňskou ruční stříkačkou ve Škrdlovicích a v Jamách.

     Hlavní akci prázdnin, na které se také sbor podílel, bylo setkání křesťanské mládeže. U této příležitosti se představitelé SDH velitel Vlastimil Zeman a náměstek starosty Luboš Zeman setkali s kardinálem Dominikem Dukou.

     Tento rok byl výjimečný pro 5 členů zásahové jednotky, kteří se zapojili do projektu na ochranu uměleckých děl a památek pod vedením PhDr. Zdislavy Tesařové a absolvovali 2 odborné stáže ve Francii.

 

  Předtím než mohli odjet museli absolvovat zkoušku z francouzského jazyka I. st. Kterou všichni zdárně složili před odbornou komisí.

     Poté již v termínu od 22.7. do 27.7. 2012 odjeli dva členové Václav Ležák a David Partl pod vedením PhDr. Zdislavy Tesařové společně s příslušníky HZS hl. m. Prahy st. Pražský  Hrad do města Colmar. Stáž byla zaměřena na hlavní téma projektu ale také čeští hasiči mohli vyjíždět s francouzskými kolegy nejen k běžným zásahům, ale také k zásahům zdravotním se sanitkou.

     Zbytek skupiny ve složení Vlastimil Zeman, Radim Řehoř a Jan Škarka odjeli na svoji stáž 10. – 14.12. 2012 se stejnou náplní programu jako první skupina, navíc se zúčastnili pietního aktu položení věnce k památníku padlých Československých vojáků v 1. Světové válce v městečku Cernay.

     K 31.12.2012 měl náš sbor 123 členů, z toho 87 ,mužů a 36 žen; z toho počtu bylo 22 mladých hasičů do věku 14 let, 10 členů dorostu do 18 let a 19 členů do 26 let; průměrný věk členské základny byl 38,05 roku.

2013

Zahájení nového roku bylo opět formou novoroční vycházky, která jako tradičně byla v režii našeho starosty Mgr. Františka Sládka, který nás letos nasměřoval na stezku plnou zajímavých povídek kolem Černého lesa až na vrchol, kde kdysi stávala rozhledna.

     Akce s názvem „ Čistá Vysočina“ čekala naše mladé hasiče v měsíci dubnu, kdy se zapojili do celokrajské akce a pomáhali vyčistit od odpadu životní prostředí v okolí našeho města.

     Měsíc květen byl akcemi doslova nabitý. Začátek byl ve znamení oslav patrona všech hasičů sv. Floriána dále u příležitosti otevřených zámeckých zahrad, den otevřených dveří v HZ a také náš sbor navštívil náš kamaráda Jim Wilson, hasič z amerického Cansasu s koordinátorkou projektu mezinárodní spolupráce hasičů paní PhDr. Zdislavou Tesařovou. Jeho návštěva nebyla jen náhodou ale přijel se zajímavou přednáškou o přírodních katastrofách pod názvem „ Jsem na katastrofy připraveni ?“  Mezi první tragédií V USA, uvedl teroristický útok z 11. Září 2001 v New Yorku, kdy zemřelo při výkonu služby 343 hasičů. Je proto na místě seznamovat se s následky jak přírodních katastrof, tak i s následky jednání smyslů zbavených jedinců na celém světě.

 

Měsíc červen byl pro celou naši zemi ve znamení přírodní katastrofy, celý týden hustě pršelo a to mělo za následek záplavy v několika oblastech republiky. 2. Června byla naše zásahová jednotka požádána operačním střediskem HZS Kraje Vysočina o pomoc. Jedenáct členů, kteří během pár minut byli nachystáni v HZ vyrazili DA VW Transporter na Krajské ředitelství HZS Kraje Vysočina, odkud se přepravili společně s jinými jednotkami z kraje do hl. m Prahy, kde byli určeni ke stavbě protipovodňových zábran v městských částech Zbraslav a Holešovice. Toto rychle nasazení na pomoc našim spoluobčanům, na kterémkoliv místě republiky velice ocenila starostka města Ing. Dagmar Zvěřinová.

 

V měsíci září sbor pořádal již jubilejní 10. ročník Memoriálu čestného starosty OSH ČMS Jana Dřínka na víceúčelové sportovní dráze za zimním stadionem. V letošním roce se zúčastnilo 18 družstev mužů a 11 družstev žen. V kategorii mužů zvítězilo družstvo z SDH Ostrov nad Oslavou a v kategorii žen zvítězilo družstvo z SDH Nové Veselí.

 

Na závěr sezóny byl pro členy pořádán zájezd do závodu Škoda v Mladé Boleslavi, kde si členové ZJ mohli vyzkoušet vyprošťování z moderních aut. Poté nás čekal muzikál „ Matta Hari“ v divadle  „ Na Brodway“

 

Smutná událost se nám nevyhnula ani letos, kdy nás v listopadu opustila ve věku 88 let sestra Marie Machová. V kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se s ní rozloučilo 21 uniformovaných členů a 20 členů v civilu.

Na závěr roku se opět naše studijní skupiny tentokrát i s vedením sboru vydala na další pracovní stáž do Francie, tentokrát do městečka Grand Combé Chateleu v departmentu Doubs v příhraničí Francie a Švýcarska. 

31.12.2013 měl náš sbor 128 členů, z toho 92 ,mužů a 36 žen; průměrný věk mužů byl 36,4 let, průměrný věk žen 42,9 let a celkový průměrný věk členské základny byl 38,2 roku.


Zde zatím končí historie našeho SDH, která je naplněna prací konkrétních lidí, kteří jsou ochotni obětovat pro své spoluobčany svůj volný čas, zdraví a někdy i životy. Lidi, kteří žijí a pracují v duchu starých hasičských myšlenek: „Ni zisk – ni slávu“, „Vlasti ku prospěchu – bližnímu ku pomoci“